• مهتاب سرخیل   MahtabSarkheil@

    1398/06/22 ساعت 23:03

    #روابط‌عمومی
    از #ویدئو استفاده کنید
    اگرصرفا به دنبال اقدامات تبلیغاتی باشید، بدون شک با توجه جدی مواجه نخواهید شد. بهمین خاطر ضروریست تا #محتواهای سودمندایجاد کرده وازین طریق تبلیغات غیرمستقیم داشته باشید. فعالیت موثر در زمینه #تولیدمحتوا نیز نیازمند تنوع در روش کار دارد. ۱/۲