• امروز #توسن ۲۰ ساله شد. سال ۸۶ تا ۹۰ در توسن کار کردم و همیشه به این سال‌هایم افتخار می‌کنم. دانشگاه من اینجا بود. دوران خوشی بود و خوشحالم که در زمان مناسب فرصت یادگیری را داشتم. برای همه توسنی‌ها آرزوی توفیق زیاد دارم