• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

      1398/04/29 ساعت 16:20

      کشور ایران اگر بخواهد به رشد اقتصادی بیشتر با مصرف #آب کمتر برسد باید به «جداشدگی مطلق» در مصرف آب دست پیدا کند. به عنوان مثال اگررشد اقتصاد بخش کشاورزی بخواهد ۸ درصد در سال باشد، نرخ رشد بهره وری آب در بخش کشاورزی باید بیش از ۸ درصد باشد . #توسعه_کم_آب_بر #اقتصاد_سبز ریت کنید