• عالمان سیاست ازپدیده«موضعگیری بی حساب و کتاب علیه دولتهای خارجی»بعنوان شاخص #توسعه_نیافتگی تعبیرمیکنند و«حرفه ای‌گری وبرخورد تخصصی »باسیاست خارجی وامنیت ملی راضرورت دولت مدرن میخوانند اماطنزتلخ زمانه این است که استادان مدافعاین نظریه درهمان ترییونها و #صداوسیمابه توطئه متهم شدند