• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

      1397/05/24 ساعت 14:19

      اولین موضع‌ رئیس‌جمهور درباره #توافق_خزر: روسیه که روزی بخش اعظم خزر را داشت، به سهم ۱۷٪ اکتفا کرد. در جنوب خزر بین ما، ترکمنستان و آذربایجان هنوز مسائلی وجود دارد. تا ۱۵مایل از خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهی‌گیری اختصاصی ماست.