• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/02/26 ساعت 22:57

    سر و صدا می‌کرد و من واقعا سردرد گرفته بودم؛ تلوزیون را خاموش کردم و گفتم: «شما که #تلوزیون نمی‌بینید؛ بیخود این روشنه و شما هم فقط سر و صدا می‌کنید!» #محمدطاها بغض کرد و با گریه گفت: #خدایا من فقط یک بابای خوب می‌خواستم! #پدرانه

  • محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/04/04 ساعت 19:30

    امام به ایشان گفته بود چرا مشکل را با #مردم در میان نمی‌گذاری؟ همین امشب در #تلوزیون با آنها صحبت کن و مشکل را بگو. همان شب #شهیدرجائی به تلوزیون آمد و با مردم صحبت کرد. از فردایش بخش عمده مشکل حل شد.