• مصطفی وثوق‌ کیا   MOSTAFAVOSOGH@

    1397/09/19 ساعت 00:32

    اون سال‌های هشتادوهفت که تصمیم گرفتم روزنامه نگار شوم حاج #تقی_دژاکام یلی بود برا خودش در کیهان و ما هیچی که نبودیم هیچی هیچی هم نبودیم آشنایی اولیه ما هم از تو فارس نبود خیلی قبل‌ترش… https://www.instagram.com/p/BrLlDugnYeT/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۳۲qbmtp۹nuue …