• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

      1398/01/26 ساعت 00:31

      یکی دیگر از نکاتی که در این نشست مطرح کردم، این بود که رسانه هایی که در واکاوی بحران و اطلاع رسانی به مردم فعال بودند، در برخی موارد دچار #تقلیل_و_ساده_سازی بحران شدند که این می‌تواند رسانه‌ها را از ورود به عمق ماجرا دور کند و این یعنی کاهش کنشگری رسانه نسبت به بحران. (۶)