• ایراد از تنظیم خبر #ایلنا هست یا واقعا گفته اند مسائل کشور را با #تفکر حل نکنیم ؟! انتظارات مازاد ؟! ماذا فاذا ؟

  • عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/02/06 ساعت 11:30

    برخی مرتب تبدل رای پیدا میکنند. خب و بغضهایشان تغییر می‌یابد اما چرا؟ #باباطاهر گوید: التفکر بالتفکر تعرف و ترک التفکر فی التفکر تطرف یعنی معرفت صحیح از ناحیه تفکر در تفکر است و ترکش بیهودگی است و تبدل رایها به جهت ترک #تفکر در تفکر است.