• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/12/27 ساعت 22:54

    جنون دیده شدن سبب شده فروغی با تمام قوا به سمت بدنامی حرکت کند‌. پرواضح است الگویش مدیران مسن جریان فکریش هستند. #فردوسی_پور میماند اما مه در رسانه میلی بلکه در قلب مردم. #تغییرفروغی

  • امیر سیدین   amirseyedin@

    1397/12/27 ساعت 21:52

    سوال فرید موسوی، نماینده تهران از رییس #صداوسیما سوال دقیقی‌ست: «چرا باید بین یک مدیر لجباز و یک مجری محبوب، حذف دومی انتخاب شود؟» اگر این رسانه، رسانه ملی‌ست انتخاب مردم بین این دو قطعا #تغییرفروغی خواهد بود.