• امشب، شوکران آیا فرهنگ ایرانی یک فرهنگ #ضد_زن است؟ نوش آفرین انصاری: همه چیز باید در جهان #تغییر کند؛ تغییرِ مبتنی بر #تعقل. ما باید شیوه‌های ناصحیح اندیشیدن را کنار بگذاریم و آنچه که از #فرهنگ قدیم‌مان خوب است حفظ کنیم، اما راه‌های جدید پیش بگیریم. ساعت ٢١، شبکه ٤