• این روزهاچقدرعبرت آموزاست سرانجام بدفرجام #چسبندگان_قدرت برای #نسل_ما! در هر جمعی اسم هرکدامشان که می‌آیدانبوهی از #ناکارآمدی و بی مسئولیتی ویااظهارات سخیف وعملکردهای فاجعه بارشان فهرست میشودآنگونه که می‌اندیشی: بهترین کار خواجه در همه عمر هیچ دانی چه بود؟ مردن او #تشنگان_قدرت

  • ناتوان برابرمطالبه ملی بازنشستگی شان شگردواگذاری مناصب به بیحافظه‌ها رابرگزیده اندآشکارشدمشکلشان بااصالت وحافظه همنسلان ماست #نسل_ما بخوبی میشناسدشان سالهاناکارآمدیشان راتحمل وبرایشان آبروداری کرده امابیحافظه هانقدشان نمیکنندبله قربان گوتمجیدشان میکنندپس مطلوبندبرای #تشنگان_قدرت