• سيد كمال ضيائی   kamalziayi@

    1398/08/03 ساعت 20:20

    مرغ زیرک چون به دام افتد #ترحم بایدش!

  • محمد کمالی   mKamali@

    1397/09/25 ساعت 22:23

    افتخار این اقدام #همایون عزیز دو سویه است.او به نشستن و خواندن درکنار تکتم مفتخر است و تکتم نیز مفتخر به هم آوایی با همایون. انسانی در کنار انسانی دیگر، نه فخر فروشی هست و نه برتری شخصیت،به آنچه در #مشهد رخ داد بیش از پیش نیازمندیم تا #ترحم جای خود را به حق دیده شدن بدهد.#معلولیت