• «#ساطور روی دیدار سالیانه رهبری با دانشجویان» ۱. هفت سال پیش در دیدار رهبری، چند دقیقه قبل اینکه نماینده #تحکیم بالا برود سخنرانی‌اش لغو شد و فرد دیگری جایگزینش شد. ولی خودش را با ضرب و زور پشت تریبون رساند و از مسئولین بیت که تا دقیقه آخر فله‌ای سخنران گزینش می‌کنند گلایه کرد.