• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/13 ساعت 12:10

    «کاسب واقعی تحریم کیست؟» کارشناسان و #تحلیلگران_اقتصادی معتقدند «در شرایط کنونی تنها راه عبور از #تحریم‌ها #شفافیت است و باید واقعیت‌ها شفاف به مردم گزارش داده شود، این‌گونه می‌شود جلوی #کاسبان_تحریم را گرفت.» http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪a۸-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۹٪db٪۸c-٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪da٪a۹٪db٪۸c٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪۹f/ …