• نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1396/11/17 ساعت 23:24

    هیچ کس به #تحزب به عنوان ضرورت امنیت ملی و شناسنامه دار کردن افراد و مواضعشان و دور شدن از جامعه ائی ژله ائی نا سامان نگاه نمیکند. اما احزاب هم در کشورهای توسعه یافته از همینجا شروع کرده اند! حکومت باید یک حزب سه نفره را به فعالیت سه نفر ترجیح و سوبسید دهد تا احزاب بزرگ شکل گیرند