• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

      1398/02/25 ساعت 21:38

      نهالی که حسین ابن علی(ع) در سال ۶۱ هجری کاشت امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که ریشه آن قدرت ملت ایران را فراتر از عوامل قدرت عرفی مستحکم کرده است.هنگامه قرار گرفتن بین مرگ_ذلت( #تحریم_تسلیم) عزت را انتخاب می‌کند و سّر استقامت ما نیز همین جاست