• پرونده: چرا دوست داریم زندگی‌مان #تجملی باشد؟ - جستارهایی دربارۀ کالاهای گران‌قیمت، اما بی‌استفاده http://tarjomaan.com/report/۹۲۵۷/