• رضا باقری اصل   RezaBasl@

      1397/12/18 ساعت 16:08

      با وجودیکه ابزارهای #تامین‌مالی بسیاری در دنیا به کار میرود هنوز برخی ساده ترینشان که وام است،انتخاب میکنند. #وام ریسک فعالیت در محیط غیر پایدار را کاهش نمیدهد.