• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/22 ساعت 16:03

    «تامین آب ۲۱ هزار شهروند شهری و روستایی دارخوین خوزستان توسط آب حیات»
    حقیقی پور با اشاره به توانمندیهای داخلی کارکنان تاسیسات #آب حیات خاطر نشان کرد : کلیه مراحل #تعمیرات و بازسازی #تاسیسات و #شبکه توسط نیروهای آب حیات صورت می‌پذیرد. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸-٪db٪b۲٪db٪b۱-٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۶٪d۸٪af-٪d۸٪b۴٪d۹٪۸۷٪d۸٪b۱٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪db٪۸c-۲/ …