• پيام فضلی ‌نژاد   Fazlinejad@

    1396/10/12 ساعت 11:49

    همانگونه که توطئه ناامنی می‌آورد، #بی‌کفایتی نیز #بی‌ثباتی می‌آورد؛ آن‌ها دو لبه یک قیچی هستند. بازیگران عرصه عمومى برای عبور از بحران موجود، همزمان باید هم با توطئه بجنگند و هم با بی‌کفایتی. در غیر این صورت موج‌سواری فرصت‌طلبان بر بدنه اقلیت ناراضی ادامه می‌یابد. #مسئولان_بى_درد