• بهراد مهرجو   BehradMehrjoo@

    1398/03/12 ساعت 01:24

    در مورد کشوری که در چین و آلمان سفیر ندارد، برای سازمان مالیاتی و توسعه تجارت شش ماه است،رییس نگذاشته چه باید گفت؟ #بی‌عملی