• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1398/06/17 ساعت 11:14

    #بی‌بی: میشه ظرف ٣سال، ٤تا بز بشه ٤٠٠٠تا؟ به مصلحت ساعتی عمامه سر میذاری و حلال میکنی بعد از سر برمیداری و غارت میکنی؟ بیا صابرخان، این هم سند زمینهای رعیت بدبخت و بیچاره. مدام فکر میکنید که میخواهند سوارتان بشن. صابرخان: من آبرو دارم بی‌بی: غلط کردی با آن آبروت