• ای همشهری عزیزی که گربه ماده پلنگی چشم سبز و گربه نر حنایی‌رنگ کوچه ششم خیابون نفت رو با سم کشتی و انداختی کنار سطل زباله امیدوارم که پیش از هرچیز شفا پیدا کنی و اگر هم شد غذای این چهار تا بچه‌گربه یتیم شده بشی. #بیمار_روانی #حیوان #محیط‌زیست