• ارواح شفابخش - وقتی صحبت از درمان #بیماری‌‌ها به میان می‌آید، نمی‌توان به‌آسانی مرزی میان #علم و شبه‌علم کشید (دانیل میسون، لفهامز کوارترلی، ۴۲۰۰ کلمه، ۲۵ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۱۸/