• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/07/03 ساعت 00:32

    خیلی وقت است که در پی یافتن ذره‌ای #خوشبختی به #بن‌بست رسیده ایم. این تصویر ، آیینه تمام رخ یک انسان گرسنه در پی لقمه‌ای نان نیست که رنج و اندوه تمام نشدنی بشریت است

  • علی شکوری راد   alishakourirad@

    1397/12/12 ساعت 07:02

    بن‌بست‌شکنی شأن #مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام است. یعنی هرجا حکم قانون‌اساسی و شرع با مصلحت نظام مغایربود قانون و شرع را موقتا کنار بگذارد و تصمیم مصلحتی بگیرد.اکنون خود مجمع بعلت ناتوانی برخی از اعضاء در ترجیح مصلحت نظام بر نظرات شخصی و سیاسی و مقابله‌بافشارها در #بن‌بست قرارگرفته‌است.