• نشست «آفرینش ادبی به زبان #فارسی بعد از پیدایش اسلام» در #روسیه برگزار شد. #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۷۳۰/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۹٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان لاهور در گفت‌وگو با ایبنا: سیاست خاصی پیش گرفته شده که زبان فارسی را در دنیا کاهش دهند #زبان_فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۰۶/٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۵٪DB٪۸C.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪DA٪A۹٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • تقویت کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های ما خواهد بود #هند #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۹۲/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷.٪D۸٪AE٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • رئیس بنیاد سعدی در نشست خبری این بنیاد؛ ۳۴۰ کرسی زبان فارسی در جهان وجود دارد. #فارسی #بنیادسعدی #رونمایی @HaddadAdel_ir @azarijahromi http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۸/۳۴۰.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C..٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • رونمایی ۵۰ عنوان کتاب از پنج مؤسسهٔ فعال در حوزهٔ زبان فارسی و علوم انسانی. #کتاب #زبان_فارسی #علوم_انسانی #بنیادسعدی #نمایشگاه_کتاب http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۹/٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪DB٪B۵٪DB٪B۰.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC.٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۴٪D۸٪B۳٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۹۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • حضور حداد عادل در راس بنیاد سعدی، فرصت مناسبی برای گسترش زبان فارسی است #بنیادسعدی #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۴/٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪AD٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪B۵٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • زبان فارسی پاره‌ای از وجود و پیوست تاریخی ایران است. #بنیادسعدی #روحانی #فارسی @Rouhani_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۴۴/٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪BE٪DB٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AE٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • برگزاری سی‌وپنجمین سمینار سالانه انجمن استادان زبان فارسی هند #هند #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۲۲/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۹٪۸۸٪D۹٪BE٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • دانشجویان رشته ایرانشناسی دانمارک به ایران اعزام می‌شوند #دانشجو #بنیادسعدی #دانمارک http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۳/٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪A۹.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • اولین نشست علمی بنیاد سعدی با همکاری نشر خاموش برگزار شد. #بنیادسعدی #نشر_خاموش http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۸۸/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪D۸٪B۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۸.html …

 • اعطای جایزه به استفاده کنندگان از نرم افزارهای کاربردی بنیاد سعدی به قید قرعه. #جایزه #اپلیکیشن #بازی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۸۶/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AC٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷.٪DA٪A۹٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۲٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۱٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۷.html …

 • سخنرانی رئیس بنیاد سعدی در سمینار «اورنگ زیب و داراشکوه، داستان دو برادر» در دهلی #دهلی #هند #بنیادسعدی @HaddadAdel_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۷۵/٪D۸٪B۳٪D۸٪AE٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪C۲٪AB٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۸٪A۸.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪DA٪A۹٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.html …

 • دومین نشست فعالان ترویج زبان و فرهنگ ایرانی در آلمان برگزار شد. #بنیادسعدی #ایران #آلمان #فرهنگ_ایرانی #germany http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۷/٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۹٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AC.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • نخستین دوره آموزشی مترجمی زبان فارسی برای عرب زبانان #بنیادسعدی #عرب #عربی #مترجمی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۱/٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۹٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • زبان فارسی می‌تواند توسعه روابط ایران و هند را شتاب دهد. #بنیادسعدی #حسن_روحانی #ایران #هند @Rouhani_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,٪۷C۱٪۷C,/bodyView/۱۵۵۹/٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪E۲٪۸۰٪۸C٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۷.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪AF.html …

 • احساس غرور و افتخار به زبان فارسی، مهمترین دلیل برای ساخت این آهنگ بود #فارسی #بنیادسعدی #آهنگ #ایران http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۵/٪D۸٪A۷٪D۸٪AD٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳.٪D۸٪BA٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AE٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • نشست انجمن ادبی بیدل با حضور رییس بنیاد سعدی در دهلی برگزار شد. #انجمن_ادبی #بنیادسعدی #دهلی @HaddadAdel_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۳/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AC٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • «بدرود آقای قلم» #قلم #بنیادسعدی #محسن_سلیمانی #صربستان http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۲۳/٪C۲٪AB٪D۸٪A۸٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.html …

 • آمادگی #بنیادسعدی برای برگزاری دوره‌های تکمیلی تربیت مدرس #استادان #عراقی #تربیت_مدرس http://goo.gl/g۲aWxY

 • توجه به ویژگی­‌های #مخاطب #خارجی در تالیف کتاب‌های #آموزش زبان #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۹۲/٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪DA٪۹۸٪DA٪AF٪DB٪۸C٪C۲٪AD.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۱.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.html …

 • #فارسی‌آموزان دبیرستانی #بلگراد، #دیپلم و گواهی‌نامه دریافت کردند. #بنیادسعدی http://yon.ir/n۱xeY

 • بنیاد سعدی چرا به وجود آمد؟ http://saadifoundation.ir/fa/contents/about-us/History_SaadiFoundation/٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪D۸٪AE٪DA٪۸۶٪D۹٪۸۷.html … #بنیاد_سعدی #بنیادسعدی #فارسی #حداد_عادل #زبان_فارسی #ایران

 • گفت و گو با «لیدیا لئونتوا»؛ استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه «تالین» استونی #بنیادسعدی #استونی #فارسی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۴۱/٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪DA٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪C۲٪BB٪D۸٪۹B.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶٪C۲٪BB.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.html …

 • دومین همایش دو سالانه #آزفا با همکاری #بنیادسعدی و دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود #دانشگاه_شهید_بهشتی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۲۷/٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸.٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • آزمون متقاضیان نخستین دوره دانش افزایی تربیت مدرس زبان فارسی بنیاد سعدی #تربیتمدرس #بنیادسعدی #دانش_افزایی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۷۰۰/٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۸٪AE٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.html …

 • بزرگداشت روز #فردوسی و #خیام توسط فارسی آموزان صربی #صربستان #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۸۴/٪D۸٪A۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲.٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AE٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪B۵٪D۸٪B۱٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.html …

 • نشست «چرا زبان فارسی می‌آموزیم» با حضور فارسی آموزانی از کشور‌های دیگر #فارسی #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۷۴/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪C۲٪AB٪DA٪۸۶٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪DB٪۸C٪D۹٪۸۵٪C۲٪BB.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AD٪D۸٪B۶٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪DA٪A۹٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪DA٪AF٪D۸٪B۱.html …

 • نشست‌های متفاوت بنیاد سعدی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران #نمایشگاه_کتاب #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۶۷/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۸٪AA.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۸.٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.html …

 • فرهنگ ادبی انگلستان و آمریکا تحت تاثیر سعدی است #سعدی #بنیادسعدی #انگلیس #آمریکا http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۵۵/٪D۹٪۸۱٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۸٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DA٪A۹٪D۸٪A۷.٪D۸٪AA٪D۸٪AD٪D۸٪AA.٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AB٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • مسوولان لزوم بنیادی مستقل برای گسترش زبان فارسی در دنیا را پذیرفته اند. #زبان_فارسی #بنیادسعدی @HaddadAdel_ir http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۲۹/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۹٪۸۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪DA٪AF٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷.٪D۹٪BE٪D۸٪B۰٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • جشن «سلام بر بهار» در دانشگاه بلگراد. #belgrad #بلگراد #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۱٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۶۰۵/٪D۸٪AC٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۶.٪C۲٪AB٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪C۲٪BB.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۴٪DA٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.html …

 • اساتید زبان فارسی درجهان نیازمند ارتقا و آموزش هستند. #آموزش #بنیادسعدی #اساتید http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۲٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۹۲/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪A۷٪D۸٪AA٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AA٪D۹٪۸۲٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • بنیاد سعدی با دانشگاه شهید بهشتی تفاهم نامه امضاء کرد. #بنیادسعدی #دانشگاه_شهیدبهشتی http://www.saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۹۱/٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪AF.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۷٪D۸٪B۴٪D۸٪AA٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵.٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪D۸٪A۱.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • اولین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی بنیاد سعدی با همکاری نشر خاموش برگزار می‌شود. #بنیادسعدی #نشر_خاموش http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۸۰/٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AC٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲.٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۸٪B۳٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۷.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۸٪AE٪D۸٪B۵٪D۸٪B۵٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۵٪DA٪A۹٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۱.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۴.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C.٪D۸٪B۴٪D۹٪۸۸٪D۸٪AF.html …

 • معرفی و‌نمایش کتاب‌های آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در نمایشگاه مسقط عمان #بنیادسعدی #مسقط #نمایشگاه #عمان #فارسی #ایران https://goo.gl/GafRi۱

 • مرکز آموزش زبان فارسی استانبول دومین درسگفتار مشاهیر ایرانی را برگزار کرد #آموزش #فارسی #بنیادسعدی #استانبول #مشاهیر_ایرانی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۶/٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۱٪DA٪A۹٪D۸٪B۲.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵٪DB٪۸C٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DA٪AF٪D۹٪۸۱٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷..٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪DA٪AF٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪DA٪A۹٪D۸٪B۱٪D۸٪AF.html …

 • نشست رییس بنیاد سعدی با مسئولان دانشگاه «مولانا آزاد» هند. #بنیادسعدی #دانشگاه #مولاناآزاد http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۶۳/٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.٪D۸٪B۱٪DB٪۸C٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪A۶٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪C۲٪AB٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۲٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪C۲٪BB.٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪AF.html …

 • دیدار رئیس بنیاد سعدی با استادان و دانشجویان بخش فارسی دانشگاه دهلی @HaddadAdel_ir #بنیادسعدی #دانشگاه #فارسی #دهلی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۶/٪D۸٪AF٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۶٪DB٪۸C٪D۸٪B۳.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪AC٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪A۸٪D۸٪AE٪D۸٪B۴.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪DA٪AF٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C.html …

 • ۵۰۴ واژۀ پایۀ زبان فارسی توسط بنیاد سعدی برای فارسی آموزان خارجی روانه بازار شد ۵۰۴# #بنیادسعدی #بازار #فارسی #کتاب http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۵۵۴/۵۰۴.٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪DA٪۹۸٪DB٪۸۰.٪D۹٪BE٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪DB٪۸۰.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪AA٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۳٪D۸٪B۷.٪D۸٪A۸٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AF.٪D۸٪B۳٪D۸٪B۹٪D۸٪AF٪DB٪۸C.٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AC٪DB٪۸C.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …

 • Please follow us on istagram: https://www.instagram.com/saadifoundation/ … #instagram #بنیادسعدی

 • رئیس بنیادسعدی درگذشت محسن سلیمانی را تسلیت گفت #بنیادسعدی #محسن_سلیمانی http://goo.gl/jz۷px۸

 • برگزاری #کارگاه «گفت و شنود» زبان #فارسی توسط #بنیادسعدی در #بغداد http://goo.gl/BxEnnV

 • رضایت و امنیت #فارسی آموزان، نشانگر تصویر #ایران واقعی است. #بنیادسعدی http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۵۹/٪D۸٪B۱٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۸.٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C٪D۸٪AA.٪D۹٪۸۱٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۸٪۸C.٪D۹٪۸۶٪D۸٪B۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DA٪AF٪D۸٪B۱.٪D۸٪AA٪D۸٪B۵٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۱.٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۲٪D۸٪B۹٪DB٪۸C.٪D۸٪A۷٪D۸٪B۳٪D۸٪AA.html …

 • حضور فارسی آموزان یونانی در دوره دانش افزایی کوتاه مدت بنیاد سعدی #بنیادسعدی #ایران #یونان #فارسی #فرهنگی #Greece

 • #کتاب « راهبردهای #آموزش زبان دوم » روانه #بازار شد. #بنیادسعدی #بنیاد_سعدی #زبان_فارسی #استاد http://saadifoundation.ir/fa/news/٪۷C۱۴٪۷C,٪۷C۱۰٪۷C,٪۷C۷٪۷C,/bodyView/۱۴۳۶/٪DA٪A۹٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۸٪A۸.٪C۲٪AB.٪D۸٪B۱٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۸٪D۸٪B۱٪D۸٪AF٪D۹٪۸۷٪D۸٪A۷٪DB٪۸C.٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴.٪D۸٪B۲٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶.٪D۸٪AF٪D۹٪۸۸٪D۹٪۸۵.٪C۲٪BB.٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪D۹٪۸۷.٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱.٪D۸٪B۴٪D۸٪AF.html …