• فرید مدرسی   faridmod@

      1397/12/20 ساعت 16:52

      بزرگان #مشهد همچون قم مراقبت کنند که چند طلبه حوزه را به #بنگاه_سیاسی تبدیل نکنند. افراطی‌ها در حوزه و جامعه حذف‌شدنی نیستند اما سیطره علما می‌تواند آنان را در حاشیه نگاه دارد تا پا را از گلیم خود دراز نکنند و بازیگرانِ ترامپ نشوند. ادبیات چند طلبه، ادبیات #حوزه نیست.