• ظاهرا #سریع_القلم ماموریت ویژه دارد که #فریدون‌ها را دکتر کند. از متن رساله آن یکی تا مشاورت این یکی! به هر حال او میهمان هر ساله اجلاس داووس از ایران است و میهمان ویژه مجمع لژهای جهان یعنی #بلیدربرگ بوده و هست!