• آیت الله مصباح یزدی   mesbahyazdi_ir@

    1397/05/30 ساعت 15:58

    #بشنوید: قطعه صوتی سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در روز #عرفه: ما رو مثل دلقک فرعون ببخش! https://fileserver.bale.ai/mesbahyazdi_ir/۵۳۷۸۷۰۶۸۰۲۲۱۰۱۱۷۵۵۱۶۷۷۳۲۸۷۴۲۵ …