• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1398/01/02 ساعت 10:43

    . زمستان‌ها را بهار کرد تاریکی‌ها را روشن به بهار رسید و رفت … #داریوش_ شایگان بهمن ۱۳۱۳_فروردین۱۳۹۷ * یادش همیشه جاویدان و ماندگار باد عکس :جواد آتشباری #بزرگان خود را پاس بدارید… https://www.instagram.com/p/BvTNTjLBP۴X/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱۳uttrwu۴az۰h …