• لازم است تشویق‌های غیر تراکمی و غیرکالبدى در لایحه پیشنهادی جایگزین مصوبه #برج_باغ مد نظر قرار گیرد تا ضمن منتفع شدن مالک، منافع شهر نیز حفظ شود. نشست خبرى کمیسیون

  • در زمان لغو مصوبه #برج_باغ برخى دوستان نگران کاهش محسوس درآمد #شهردارى در این شرایط بى پولى بودند. امروز روشن شد در ده سال اخیر، تنها «یک درصد» از مجموع درآمد حاصله از صدور پروانه مربوط به باغ‌ها بوده است. و بدین صورت در ١٢٨.٩ هکتار در باغهاى تهران، پروانه ساختمانى صادر شده است.

  • امشب در برنامه تهران ٢٠ به عنوان سخنگوى #شورا در رابطه با عملکرد ٧ماهه شوراى پنجم و همچنین، بحث باغات تهران و مصوبه موسوم به #برج_باغ صحبت مى کنم.