• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

      1396/10/17 ساعت 18:50

      #یادداشت #بایزید_مردوخی (اقتصاددان) برای #آفتاب_یزد یکی از موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران، دولتی بودن صنایع است که مسئله ساز است؛چون دولت درآمد نفت دارد و منطق اجتماعی حکم می‌کند که این درآمد را صرف ایجاد زیرساخت‌ها کند،لذا صنایع کوچک دیده نمی‌شوند.