• بامداد لاجوردی   BamdadLajevardi@

      1397/09/09 ساعت 11:47

      #نقدی#کوروش شاهی بوده که با یهودی‌ها رابطه خوبی داشته وساخته و پرداخته پهلوی است[..]او را برای پیوند ایرانی‌ها با یهود علم کردند. *نقدی انتظار داشته کوروش با مسیحیت و اسلام که نبودند، ارتباط برقرار می‌کرده؟ توصیه:اینقدر عقب نرید که از اون ور بوم #باستان‌_گرایی #پهلوی‌ بیافتید