• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 19:11

    علت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی که تو را بود چنین مختل شد؟ سلطان سنجر:کارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ، که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند.هر دو کار تباه شد و کار لشگری و کشوری روی به فساد آورد. #بازپرس

  • نصرت الله تاجیک   NosratolahTajik@

    1397/02/11 ساعت 22:34

    در حالیکه نیروهای منطقه ائی و فرا منطقه ائی دست به تحرکات میدانی و نقل و انتقال تجهیزات نظامی سنگین در بخشهای مختلف سوریه زده اند و آتش تهیه سیاسی نظامی علیه ایران نیز آغاز شده ، هیچ دید حکومتی تجویز نمیکند با حکم یک #بازپرس جبهه داخلی را دو قطبی و تضعیف کنیم. #تلگرام- #فیلتر؟!