• عبدالناصر همتى   _ahemmati@

    1397/01/27 ساعت 17:39

    یازدهمین نمایشگاه بورس،بانک،بیمه فرصتی بود برای طرح مجدد ضرورت تعامل ارکان اصلی #بازارهای_مالی ورشد متوازن آنها. بدون یک نظام تأمین مالی کارآمد که تابعی است از وضعیت وعملکرد سه رکن آن، دسترسی به رشد اقتصادی وتوسعه پایدار مقدورنیست. #بیمه کانال مطمئنی برای توسعه بازار سرمایه است.