• وزیر کار رفت تا دیگران بمانند، وسیاستهای اقتصادی و ناراضی سازی مردمی ادامه یابد، تا پیشنهادهای سیاسی همگام با ۱۲ فرمان #آمریکا ،رویای شیرین ضد انقلاب تعبیر شود ولی «هیچکس هیچ غلطی نمیتواند بکند، #این_را_به_همه_بگوئید » .تا وقتی همه ملت ما با هم هستند. #استیضاح