• اولین #راهپیمایی_زنانه در فضا، خارج از #ایستگاه_فضایی «کریستینا کوچ» و «جسیکا میر» اولین راهپیمایی تمام #زنانه را در فضا و در بیرون از ایستگاه بین‌المللی فضایی انجام دادند

  • با نخستین پرتاب موفقیت‌آمیز سایوز سرنشین‌دار پس از حادثه‌ی ناگوار مهرماه، خدمه‌ی اکسپدیشن ۵۸ به سلامت به #ایستگاه_فضایی بین‌المللی رسیدند. در حادثه‌ی ناگوار دو ماه گذشته دو مسافر فضایی سوار بر موشک ناگزیر به فرود اضطراری شدند. | https://goo.gl/TJV۳VH

  • پژوهشگران با فرستادن ۲۰ موش آزمایشگاهی به #ایستگاه_فضایی بین‌المللی اثرات فیزیولوژیکی زندگی در #فضا بررسی خواهند کرد. این پروژه‌، اثرات محیط بدون جاذبه را روی متابولیسم، ریتم‌های شبانه‌‌روزی و سایر سیستم‌های فیزیولوژیکی موش‌ها بررسی می‌کند. مطالعه در https://goo.gl/۸N۵fUj