• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

      1397/08/16 ساعت 16:54

      زنان ایرانی سالهاست شایستگی‌های خودرابه رخ جهانیان کشیده انداماشمابگوییدورود #زن #ایرانی_آمریکایی به #مجلس #آمریکا چه ربطی به اینجاواین سرزمین پیدامیکند؟اگراین زن درایران بودچه سرنوشتی میافت وحتی همین زن ایرانی_آمریکایی مثلااگریک سال پیش به تهران میآمدچه تضمینی بودبازداشت نشود؟