• سال۹۲ آقای روحانی گفت اگر رابطه مان را با دنیا درست کنیم؛ با لبخند مشکلات اقتصادی حل میشود! همان سال اعلام کردم این راه غلط است و باید با اتکا به درون و استفاده ازظرفیت‌های داخل کشور مشکلات را حل کرد #اکنون باید مشخص شود آیا روشی که در این چندسال بکار گرفته شد، جواب داد یا خیر؟

  • شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1397/10/18 ساعت 19:23

    یک تنه یک فرودگاه را با یک اشتباه به هم ریختم اما به طرز عجیبی به جای استرس گرفتن، خنده‌ام گرفت #اکنون