• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

      1398/06/13 ساعت 17:10

      ۲- اینکه بخواهند بزرگترین مجموعه غیرسیاسی با کارکرد بشردوستانه را بخاطر #اهداف_سیاسی(در مغایرت کامل با فلسفه آن)و منافع شخصی،دچار چالش کرده تا با فضاسازی،نیروهای خودرا برای پیگیری اهداف جریانی جانمایی کنند،مغایر با #منافع_ملی و موجب تخریب اعتماد عمومی است.#IRC #ICRC #صلیب_سرخ