• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1396/11/21 ساعت 22:00

    سرمایه‌داری‌ شبه‌مدرن‌ ایران‌ پس‌ از #انقلاب‌ سفید با سرعتی‌ بسیار بالا به‌ تخریب کشاورزی‌ ایران‌ پرداخت. اگرچه‌ درظاهر رژیم‌ شاه‌ بانظام‌ ارباب‌ ورعیتی‌ درافتاده‌ بود،اما سازوکارهای‌ رژیم‌ و مستشاران‌ آمریکایی‌ بیشترین‌ ضربات‌ را بر‌روستاییان‌ وارد کرد.

  • محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

    1397/11/20 ساعت 22:04

    انقلاب‌های فاطمی سه ویژگی دارد:۱-مبنای الهی دارد(قیام لله)٢-محور ولایی دارد٣-مبنای جهادی دارد،این٣ویژگی باعث میشوددر #انقلاب‌‌های فاطمی شکست وجودنداشته باشد. میخواهم سؤالی ازمسئولان بپرسم:آیاهرقدمی که دراین #۴۰سال برداشته‌اید،قیام برای خدابوده یاقیام برای به دست آوردن مقام ومنصب؟