• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/05/09 ساعت 12:49

    «تبعیض در ارائه تسهیلات بانکی و نقض حقوق شهروندی» یکی از #انتقاداتی که درباره نقض #حقوق_شهروندی از سوی #بانک‌ها وارد می‌شود این است که در ارائه #تسهیلات، #تبعیض به خرج می‌دهد اما از سوی دیگر باید دانست که بانک‌ها هم مشتریان خود را ارزیابی می‌کنند http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۸٪b۹٪db٪۸c٪d۸٪b۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪a۶٪d۹٪۸۷-٪d۸٪aa٪d۸٪b۳٪d۹٪۸۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۸٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪da٪a۹٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸-٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۲٪d۸٪b۶-٪d۸٪ad٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۲/ …