• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/05/16 ساعت 11:21

    انستیتو منابع جهانی می‌گوید بین ۷۰ کشور دچار استرس آبی شدید، ایران رتبه ۴ وخامت را داراست. فروپاشی آبی- زیستی ، دور نیست. غالب ده کشور بالای لیست مرگ، ثروتمند و‌کم جمعیتند و از طریق شیرین کردن #آب دریا، تعادل آبی خواهند یافت. برنامه ایران، برای تامین #امنیت_آبی کدامست؟