• محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

  1397/10/18 ساعت 10:05

  هرمادری ازسردلسوزی فرزنداش رابه مدرسه میفرستد،تاعلم بیاموزداگرچه مجبورباشدصبح هازودبیدارشودودرمدرسه سختی درس خواندن وامتحان دادن رامتحمل شودخدایی که از #مادر مهربانتراست،دنیارابرای بندگانش مانندمدرسه‌ای،محل درس آموزی وامتحان قرارداده تارشدکنندوبه درجات بالای معرفت برسند #امتحانات

 • محمد مهدی ماندگاری   mandegari_mahdi@

  1397/11/06 ساعت 22:01

  امتحان گیرنده خداست. که تمام زمین و زمان در اختیار اوست و « یَفعَلُ اللهُ ما یَشاء» است. هرچه را که بخواهد می‌تواند به صورت ابزاری جهت امتحان قرار دهد و هرچه را هم که بخواهد می‌تواند کمک و نصرتی برای بنده قرار دهد. #امتحانات

 • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

  1397/04/02 ساعت 13:24

  دولت الجزایر در فصل #امتحانات دانشجویان به منظور جلوگیری از تقلب اینترنت را قطع کرد