• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/07/29 ساعت 08:02

    ۵/ به نظرمی‌رسدرفتاررسانه‌های مکتوب موید این نکته است که آنها(ماخبرنگاران)در #اقناع مخاطب ناتوان بوده‌ایم واز سوی دیگرناتوان درایجادانتظار صحیح بین مردم. به ویژه #روزنامه‌های #اصلاح‌طلب نتوانستندباشیوه اطلاع‌رسانی صحیح ودقیق ثمره پیوستن بهFATFراتشریح کنند #روزنامه_زنده_است !

  • باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/04/06 ساعت 14:23

    رهبر انقلاب: #اقناع افکار عمومی در برخورد دستگاه قضا با مصادیق فساد اقتصادی ضروری است. وقتی #مفسدی را محاکمه و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به #فرصت تبدیل شود