• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

   1398/04/29 ساعت 16:20

   کشور ایران اگر بخواهد به رشد اقتصادی بیشتر با مصرف #آب کمتر برسد باید به «جداشدگی مطلق» در مصرف آب دست پیدا کند.
   به عنوان مثال اگررشد اقتصاد بخش کشاورزی بخواهد ۸ درصد در سال باشد، نرخ رشد بهره وری آب در بخش کشاورزی باید بیش از ۸ درصد باشد .
   #توسعه_کم_آب_بر
   #اقتصاد_سبز
   ریت کنید