• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/05/01 ساعت 19:28

    برای ایجاد #اقتصادشفاف و تقویت نظارت عمومی، طرحی با عنوان «تشدید مجازات شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای عمومی در صورت عدم انتشار عمومی صورتهای مالی» را به مجلس ارائه کردم که دیروز کلیات آن در کمیسیون ویژه تصویب شد.

  • سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/09/26 ساعت 21:24

    با وجود ژست‌های جذاب شفافیت و فسادستیزی، از حدود ۵٠ هزار حساب بانکی دستگاه‌ها که قرار بوده به بانک مرکزی منتقل شود، صرفا حدود ٩هزار حساب منتقل شده و در برابر انتقال مابقی مقاومت می‌شود. #اقتصادشفاف و بستن گلوگاه‌های فساد، ظاهراً به مذاق بعضی‌ها خوش نمی‌آید.