• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1398/03/17 ساعت 21:49

    بسیاری از نمایندگان مجلس را سکوی پرتاب وزارت میدانند. پس از اعلام دلایل استعفای @sm_bathaei اینکه نامزدی نمایندگی مجلس را بهترین گزینه خروج از بن بست شایعات دانست کمکی به پیروزیش نمیکند همان دلایل معیشت معلمان و … برای تکیه زدن بر صندلی سبز پارلمان کافی بود. #اعتماد_به_مردم