• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/04/19 ساعت 19:05

    چند وقت پیشBBCبا افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودندبا چهره مصاحبه کرد. فردی با لباس روحانیت را مدعی بود همجسگراست اما این آقا روزگارش سیاه نشد چرا؟ چون اونجا به این کارها می‌گویند #مصاحبه_تلویزیونی و اگر اینجا باشد بهش می‌گویند #اعترافات_تلویزیونی